الکترود

تولید فولاد به طور عمده از دو روش کوره بلند و کوره قوس الکتریکی انجام می پذیرد. در کوره های قوس الکتریکی، حرارت مورد نیاز برای ذوب از طریق ایجاد قوس بین الکترودهای گرافیتی تأمین می گردد.
الکترودهای گرافیتی در قطرهای ۱۰۰ تا ۷۰۰ میلیمتر با توجه به توانهای کوره قابل عرضه هستند.
به منظور تولید الکترود گرافیتی مراحل زیر انجام می-گیرد: خردایش و سایز بندی “کک سوزنی” به عنوان ماده اولیه، مخلوط سازی مواد اولیه و تولید خمیر ، شکل دهی، پخت، پرسازی تخلخل‌ها (تلقیح)، گرافیت سازی و ماشین کاری. برای تولید الکترود گرافیتی ابتدا کک سوزنی خرد و سایز بندی می‌شود. ذرات با سایز بندی مناسب با حدود ۲۰ درصد قیر مخلوط شده و خمیر حاصل به مرحله شکل دهی وارد می‌گردد. پس از آن الکترود در دستگاه پرس شکل می‌گیرد به محصول این مرحله الکترود سبز یا خام گرفته می-شود سپس الکترود خام در دمای ۱۰۰۰ درجه پخته و وارد بخش تلقیح می‌شود. در مرحله تلقیح تخلخل‌های موجود در الکترود توسط قیر پر می‌گردند. بعد از این مرحله، پخت میانی انجام می‌گیرد سپس الکترودها وارد کوره‌های گرافیت سازی می‌شوند. گرافیت شدن در حدود دمای ۲۸۰۰ الی ۳۲۰۰ درجه سانتی گراد انجام می‌پذیرد این دما با عبور جریان برق از الکترودها تأمین می‌گردد (مصرف برق این واحد بسیار زیاد است) و در نهایت الکترودگرافیته شده تراشکاری می‌شود.